Shop còn lại
999+

Bảng giá các loại via Viet Nam (99+)

Loại II (Via Đã Change)

20,000

 • Tương tác :
 • Bạn bè : > 200
 • Ngày lập : > 2016
 • Hỗ trợ backup :
 • Có mail gốc : Không

Loại II (Via Đã Change - Cổ)

30,000

 • Tương tác :
 • Bạn bè : > 200
 • Ngày lập : <= 2016
 • Hỗ trợ backup :
 • Có mail gốc : Không

Loại II (Via Đã Change - Nhiều Bạn)

35,000

 • Tương tác :
 • Bạn bè : 3k-5k
 • Ngày lập : Random
 • Hỗ trợ backup :
 • Có mail gốc : Không

Loại III (Chưa Change Kèm Mail)

15,000

 • Tương tác :
 • Bạn bè : > 200
 • Ngày lập : > 2016
 • Hỗ trợ backup :
 • Có mail gốc :

Loại I (Chưa Change Kèm Mail - Cổ)

25,000

 • Tương tác :
 • Bạn bè : > 200
 • Ngày lập : <= 2016
 • Hỗ trợ backup :
 • Có mail gốc :

Loại I (Via Chưa Change Kèm Mail - Nhiều Bạn)

25,000

 • Tương tác :
 • Bạn bè : 3k-5k
 • Ngày lập : Random
 • Hỗ trợ backup :
 • Có mail gốc :

Loại IV (Via Không Tương Tác)

10,000

 • Tương tác : Không
 • Bạn bè : > 200
 • Ngày lập : Random
 • Hỗ trợ backup :
 • Có mail gốc : Không